درباره ما

قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران [مصوب آبانماه 1376 مجلس شورای اسلامی] 

وزارت جهاد سازندگی 

بسمه تعالی 

قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران كه در جلسه علنی روزیكشنبه مورخ هجدهم آبان ماه سال یكهزار و سیصدوهفتاد وشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1376/08/21 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1606-ق مورخ 1376/09/08 و اصل گردیده است, به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

سید محمد خاتمی
رئیس جمهور

 

 

قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول-اهداف، وظایف و اختیارات

ماده1- سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلام ایران كه در این قانون به اختصار سازمان نامیده میشود سازمانی است دارای استقلال مالی , شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی كه بمنظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشكیل میشود.

ماده 2- اهداف سازمان عبارتند از :
1- تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه ای در كلیه امو دامپزشكی در چهار چوب ارزشهای عالیه اسلام .
2- تلاش در جهت حفظ شئون حرفه دامپزشكی .
3- تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور دامپزشكی
4- تلاش در جهت حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای دامپزشكان و سایر رده های حرفه دامپزشكی
5- تنظیم روابط حرفه ای بین دامپزشكان و سایر رده های حرفه دامپزشكی
6- حفظ و حمایت از حقوق صنفی دامپزشكان و سایر رده های حرفه دامپزشكی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی
7- حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی كه به نحوی از خدمات حرفه دامپزشكی بهره مند میشوند .
8- تلاش در جهت همكاری هر چه بیشتر شاغلان حرفه دامپزشكی با دستگاههای اجرائی دولتی به منظور ارتقاء بهداشت عمومی .
9- تلاش در جهت دستیابی به آخرین یافته های علمی و تكنولوژیك دامپزشكی
10- تلاش در جهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور دامپزشكی

ماده 3- وظائف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می شود :
1- همكاری و هماهنگی با مراجع ذیربط برای گسترش و پیشبرد فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در امور دامپزشكی
2- همكاری با مراجع ذیربط برای تعیین و تنظیم و اجرای صحیح تعرفه های خدمات دامپزشكی
3- همكاری با دستگاههای ذیربط به منظور حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور دامپزشكی
4- همكاری با مراجع ذیربط در اجرای برنامه های باز آموزی و نو آموزی مستمر دامپزشكان وسایر رده های حرفه دامپزشكی در جهت رشد و دستیابی به آخرین یافته های علمی و تكنولوژیك دامپزشكی
5- اظهار نظر مشورتی در زمینه تدوین پیش نویس لوایح , تصویب نامه ها و آئین نامه های مرتبط به امور دامپزشكی كه از مراجع ذیصلاح ارجاع شده باشد .
6- تدوین دستورالعملها و ضوابط صنفی مربوط به استاندارد كردن فعالیتها مختلف دامپزشكان و سایر دره های حرفه دامپزشكی
7- صدور كارت عضویت و اعطای شماره دامپزشكی به دامپزشكان عمومی و متخصصان عضو
8- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشكی كه عنوان جرائم عمومی را نداشته باشند از طریق هیاتهای ذیربط سازمان طبق مقررات مربوطه
9- همكاری در جهت جلو گیری از دخالت اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مجاز در حرفه دامپزشكی
10- همكاری با مراجع ذیربط در تعیین میزان مالیات و عوارض موسسات و شاغلان حرفه دامپزشكی
11- همكاری با مراجع ذیربط در ارائه خدمات امدادی دامپزشكی به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه از طریق بسیج اعضاء
12- همكاری با مراجع ذیصلاح در جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم شاغلان حرفه دامپزشكی و اظهار نظرهای كارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذیربط
13- اعلام نظر كارشناسی و تخصصی به مراجع ذیصلاح قضائی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه ای و جرائم شاغلان حرفه دامپزشكی

فصل دوم-اركان

ماده4 – اركان سازمان عبارتند از:
1- شورای مركزی
2- شورای استانی
3- هیات انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشك

ماده 5- شورای مركزی بعنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری سازمان متشكل از هفده نفر اعضای انتخابی به شرح زیر است:
1- رئیس یانماینده تام الاختیار سازمان دامپزشكی كشور.
2- رئیس یا نماینده تام الا ختیار موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازی رازی.
3- یك نفر از دامپزشكان با معرفی وزیر جهاد سازندگی به عنوان نماینده ایشان.
4- یك نفر از دامپزشكان عضو هیات علمی با معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی به عنوان نماینده ایشان.
5- یك نفر از دامپزشكان خبره شاغل در وزارت بهداشت,درمان و آموزش پزشكی با معرفی وزیر بهداشت, درمان و آموزش پزشكی به عنوان نماینده ایشان.
6- یك نفر از دامپزشكان خبره شاغل در نیروهای مسلح با معرفی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان نماینده ایشان.
7- یك نفر از دامپزشكان خبره شاغل در سازمان حفاظت محیط زیست با معرفی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده ایشان.
8- نه نفر از دامپزشكان صاحب نظر در رشته های مختلف علوم دامپزشكی به انتخاب اكثریت آرای مجمع نمایندگان شوراهای استانی به عنوان اعضای اصلی و چهار نفر به عنوان اعضای علی البدل.
9- یك نفر از دامپزشكان با تجربه شاغل در وزارت كشاورزی با معرفی وزیر.
تبصره 1- دو نفر از نه نفر فوق می توانند به انتخاب اكثریت نسبی آرائ از سایر رده های حرفه دامپزشكی باشند.
تبصره 2- معرفی اعضای انتصابی ظرف مدت یك ماه پس از لازم الا جرا شدن این قانون صورت می گیرد.
تبصره 3- نحوه تشكیل وظایف مجمع عمومی عادی و فوق العاده و همچنین ضوابط وچگونگی انتخاب اعضای موضوع بند (8)این ماده توسط مركزی تهیه و تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 4- دوره فعالیت شورای مركزی چهار سال است و انتخاب مجدداعضای شورای مركزی برای دوره های بعدی مجاز است .

ماده 6- نامزدهای عضویت در شورای مركزی سازمان نظام دامپزشكی و شوراهای استانی باید دارای شرایط زیر باشند:
1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی جمهوری ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2- نداشتن فساد اخلاقی و مالی عدم اعتیاد به مواد مخدر.
3- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی.
4- نداشتن محكومیت موثر كیفری و عدم وابستگی به گروههای غیر قانونی.
5- داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احكام دین مبین اسلام
تبصره1- اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورت داشتن شرایط بندهای (1)تا(4) این ماده می توانند به عضویت شورای مركزی در آیند.
تبصره 2- تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای مركزی و نظارت بر حسن جریان انتخابات توسط هیات سه نفری متشكل از نمایندگان وزارت جهاد, قوه قضائیه و شورای مركزی تهیه و به تضویب هیات وزیران می رسد.

ماده 7- رئیس سازمان كه مسئولیت اجرای مصوبات شورای مركزی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی را بر عهده دارد ,از بین سه نفر اعضای شورای مركزی كه بیشترین رای را كسب كنند , توسط وزیر جهاد سازندگی برای صدورحكم به رئیس جمهور معرفی می شود.
تبصره 1- در صورتیكه رئیس جمهور افراد انتخابی شورای مركزی را برای ریاست سازمان مناسب تشخیص ندهد، شورای مركزی موظف است حداكثرظرف دو هفته افراد دیگری را انتخابات و معرفی كند.
تبصره 2- شورای مركزی داری یك نایب رئیس , یك دبیر و یك خزانه دار است كه با اكثریت آراء از بین اعضای شورا انتخاب می شوند.
تبصره 3- جلسات شورای مركزی هر ماه حداقل یك بار تشكیل میشود . رئیس سازمان ریاست جلسات شورا را برعهده دارد ودبیر شورا مسئول تشكیل جلسات واداره دبیر خانه شورا است.

ماده 8-  تشكیل اولین شورتی مركزی حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد سازندگی از طریق تشكیل مجتمع عمومی مشمولان این قانون و انجام انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای اولین شورای مركزی صورت می گیرد.

ماده 9- وظایف شورای مركزی عبارت است از:
1- تهیه و تصویب دستورالعمها مربوط به مقررات اداری، مالی، تشكیلاتی، اجرایی و سایر دستور العمهای مورد نیاز در محدوده این قانون.
2- تصویب برنامه ها و طرحها سازمان.
3- صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن.
4- پیشنهاد اصلاح یا تغییر قانون سازمان از طریق وزیر جهاد سازندگی , برای طی تشریفات قانونی.
5- نظارت بر كار شوراهای استانی.
6- تهیه و تصویب آئین نامه تشكیل كمیته های تخصصی دامپزشكی و سایر دره های حرفه دامپزشكی.
7- تعیین حدود وظایف نایب رئیس، خزانه دار و دبیر شورا و نظارت برعملكرد آنان.
8- همكاری با مراكز تحقیقاتی، علمی و آموزشی و ارائه مشورتهای لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش دامپزشكی در سطوح مختلف به وزارتخانه های ذیربط.
9- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی مشاركت در برگزاری گردهمائیهای تخصص مربوط مانند سمینارها، كنفرانسها و كنگره ها در داخل كشور و در سطح بین اللملی.
10- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همكاری در برگزاری آزمونهای جامع حرفهای دكترای عمومی و تخصصی دامپزشكی و آزمونهای تكمیلی با مراجع ذیربط در صورت در خواست آنها.
11- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همكاری با دستگاههای اجرائی در زمینه مسائل صنفی و حرفه‌ای

تبصره – شوراهای استانی نظام دامپزشكی شهرستانها در موارد زیر منحل می گردند:
1- عدول و تخطی از وظایف و مقررات در این قانون با تشخیص شورای مركزی.
2- فوت یا استعفاء و یا عدم شركت غیر موجه بیش از یك دوم اعضای شورای استانی برای چهار جلسه متوالی.

ماده 10- جلسات شورای مركزی با حضور حداقل (12) نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمهای متخذه با رای اكثریت مطلق معتبر است.

ماده 11- وظایف رئیس سازمان به شرح زیر است:
1- اداره امور سازمان طبق مفاد این قانون و مصوبات شورای مركزی
2- اجراء یا ابلاغ مصوبات شورای مركزی و پیگیری امور به حسن اجرای آنها
3- رسیدگی و اخذ تصمیم راجع به امور جاری و نظارت بر حین اجرای انجام كلیه امور اجرایی سازمان
4- امضای كارت های عضویت و اعطاء شماره های نظام دامپزشكی
5- نمایندگی حقوقی سازمان نزد كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضائی برای طرح و تعقیب دعاوی , شكایات یا دفاع از آنها با حق توكیل غیر
6- نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین اللملی طبق ضوابط و مقررات مربوطه
7- تهیه مقدمات لازم جهت تعیین و انتخاب اعضای شورای مركزی جدید سه ماه قبل از اتمام مدت قانونی دوره شورای مركزی
8- تهیه گزارش عملكرد، تراز مالی و تنظیم و ارائه بودجه سالانه سازمان برای طرح و تصویب در شورای مركزی

ماده 12- امضای اسناد مالی سازمان با رئیس و خزانه دار سازمان است
تبصره – در غیاب رئیس با تفویض اختیار امضای اسناد مالی توسط نایب رئیس و خزانه دار سازمان صورت می گیرد.

ماده 13- در صورت پذیرش استعفاء، فوت، عدم امكان ادامه انجام وظیفه یا بركناری رئیس سازمان توسط رئیس جمهور، رئیس جدید سازمان به ترتیب مقرر در ماده (?) این قانون انتخاب و تعیین می شود.

ماده 14- در صورت فوت، پذیرش استعفاء یا عدم امكان ادامه انجام وظیفه هر یك از اعضای انتخابی شورای مركزی، به ترتیب میزان آراء از بین اعضای علی البدل جایگزین می شوند.

ماده 15- در صورت فوت، پذیرش استعفاء یا عدم امكان ادامه انجام وظیفه هر یك از اعضای انتصابی، مرجع مربوط موظف است ظرف مدت یك ماه نسبت به معرفی عضو جایگزین اقدام كند.

ماده 16- شوراهای استانی اعم از اعضای انتخابی و انتصابی از بین دامپزشكان استان بر اساس آئین نامه ای كه توسط شورای مركزی تهیه و به تصویب وزیر جهاد سازندگی می رسد تشكیل می شوند.

ماده 17- شوراهای استانی كلیه اختیارات و وظایف شورای مركزی و اجرای مصوبات شورای یاد شده را در محدوده استان مربوط به عهده دارد.

ماده 18- مدت عملكرد هردوره شوراهای استانی و شورای مركزی چهار سال تمام می باشد.
تبصره 1- شروع اولین دوره فعالیت شوراهای استانی مذكور حداكثر ده روز پس از اعلام قطعیت یافته نتیجه انتخابات خواهد بود.
تبصره 2- شروع فعالیتها دوره های بعدی نظام دامپزشكی بلافاصله پس از پایان دوره قبلی می باشد و چنانچه در پایان دوره تشریفات انتخابات دوره بعد بنحوی از انحاء پایان نیافته باشد اركان سازمان دوره قبلی تا قطعیت انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد و مبدا شروع كار دوره جدید از تاریخ قطعیت انتخابات خواهد بود.

ماده 19- عدم رعایت موازین شرعی، قانونی، مقررات و نظامات دولتی، صنفی و حرفه‌ای، عدم رعایت شئون شغلی، سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به دامداران و مراجعان به وسیله شاغلان حرفه دامپزشكی تخلف محسوب و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابی و تعدد و تكرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محكوم می شوند:
الف – تذكر یا توبیخ شفاهی در حضور اعضای شوراهای استانی نظام دامپزشكی محل
ب – اخطار یا توبیخ كتبی بادرج در پرونده نظام دامپزشكی
ج – توبیخ كتبی با درج در پرونده نظام دامپزشكی و الصاق رای در تابلو اعلانات سازمان نظام دامپزشكی محل
د- توبیخ كتبی بادرج در پرونده نظام دامپزشكی و درج متن رای در نشریه سازمان
ه- محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشكی از سه ماه تا یكسال در محل ارتكاب تخلف
و _ محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشكی از سه ماه تا یكسال در تمام كشور
ز _ محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشكی از یك سال تا پنج سال در تمام كشور با تایید هیات عالی انتظامی
ح _ محرومیت دائم از اشتغال به حرفه دامپزشكی در تمام كشور با تایید هیات عالی انتظامی

ماده 20- به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشكی، هیاتهای بدوی انتظامی در استانها و هیات عالی انتظامی در محل سارمان تشكیل می شود.

ماده 21- هیاتهای بدوی انتظامی در استانها متشكل از پنج نفر برای مدت چهار سال بشرح ذیل تشكیل می شود.
1- رئیس شورای استانی
2- یك نفر حقوقدان به انتخاب و معرفی رئیس كل دادگستری استان
3- رئیس شبكه دامپزشكی استان
4- دو نفر دامپزشك از اعضاء سازمان با حداقل پنج سال سابقه كار كه به پیشنهاد شوراهای استانی و تایید هیات عالی انتظامی و با حكم رئیس سازمان منصوب می شوند.
تبصره 1- عزل اعضای موضوع بند (4) این ماده با پیشنهاد هیات عالی انتظامی و تایید رئیس سازمان صورت می گیرد.
تبصره 2- ریاست هیات بدوی انتظامی استان به عهده رئیس شوراهای استانی است.

ماده 22- وظایف هیاتهای بدوی انتظامی استانها عبارت است از:
1- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای اعضای سازمان در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی
2- رسیدگی به شكایات افراد حقیقی و حقوقی در ارتباط با حرفه دامپزشكی از مشمولان این قانون

ماده 23- هیات عالی انتظامی در مركز متشكل از هفت نفر برای مدت چهار سال بشرح ذیل تشكیل می شوند:
1- رئیس سازمان ( به عنوان رئیس هیات عالی انتظامی)
2- یك نفر حقوقدان به انتخاب و معرفی وزیر دادگستری
3- یك نفر دامپزشك با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی وزیر جهاد سازندگی
4- یك نفر دامپزشك با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی
5- یك نفر دامپزشك با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
6- یك نفر دامپزشك با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی شورای مركزی
7- یك نفر دامپزشك با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
تبصره 1- افراد بندهای (2) الی (7) بایستی حداقل پنچ سال سابقه كار داشته باشند.
تبصره 2- در صورتیكه شخصی نسبت به رای هیات عالی انتظامی معترض باشد می تواند از مراجع قضائی تقاضای تجدید نظر نماید . رای مرجع قضائی قظعی و لازم الاجراء خواهد بود.

ماده 24- وظایف هیات عالی انتظامی عبارت است از:
1- تظارت عالیه بر كار هیاتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها
2- رسیدگی به اعتراضها و شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی از طرز كار هیاتهای بدوی انتظامی
3- تجدید نظر در احكام صادر شده توسط هیاتهای بدوی انتظامی
4- انحلال هیاتهای بدوی انتظامی در صورت ضرورت به تشخیص شورای مركزی

ماده 25- آئین نامه اجرائی چگونگی تشكیل جلسات هیات عالی انتظامی و هیاتهای بدوی انتظامی استانها، چگونگی رسیدگی، همچنین نوع تخلفات صنفی و حرفه ای و نحوه رسیدگی به آنها , نوع و میزان مجازاتهای انتظامی، صدور رای و اجرای احكام مربوط به چگونگی و مدت تجدید نظر در احكام هیاتهای بدوی انتظامی استانها، حداكثر ظرف سه ماه پس از تشكیل شورای مركزی توسط آن شورا تهیه و از طریق وزارت جهاد سازندگی برای تصویب به هیات وزیران تقدیم می گردد.

ماده 26- هرگاه تخلف افراد موضوع این قانون عنوان یكی از جرایم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد، هیاتهای انتظامی مكلفند تصویر تایید شده پرونده مربوط را به مراجع قضایی ذیصلاح ارسال كنند. رسیدگی در مراجع قضائی مانع رسیدگی هیاتهای انتظامی از حیث تخلف صنفی و حرفه ای مشمولان این قانون نیست.
تبصره – مراجع ذیصلاح قضائی در صورت برخورد با تخلفات صنفی وحرفه ای اشخاص موضوع این قانون تصویر تایید شده پرونده را به مرجع ذیربط ارسال دارند.

فصل سوم – شرایط عضویت

ماده 27- كلیه اتباع ایرانی فارغ التحصیل دوره های دكترای عمومی و تخصصی و سایر رده های حرفه دامپزشكی حق عضویت در سازمان را دارا هستند.
تبصره– اعضای سازمان مكلفند همه ساله مبلغی را بعنوان حق عضویت به سازمان بپردازند. میزان و چگونگی وصول آن مطابق دستورالعملی است كه توسط شورای مركزی تهیه و ابلاغ می شود.

ماده 28- كلیه دامپزشكان عمومی و متخصص و افراد سایر رده های حرفه دامپزشكی موظف به رعایت مفاد این قانون هستند.
تبصره 1- سایر رده های سایر حرفه دامپزشكی عبارت از كمك تكنسین، تكنسین، كاردان، كمك كارشناس دامپزشكی می باشد.
تبصره 2- اشتغال اشخاص موضوع تبصره (1) این ماده تحت نظارت دامپزشكان عمومی با متخصص مجاز است.

فصل چهارم – سایر مقررات

ماده 29- صدور پروانه های اشتغال توسط سازمان دامپزشكی كشور مستلزم دریافت شماره نظام دامپزشكی است.
تبصره– شاغلان حرفه دامپزشكی در دستگاههای دولتی، مادام كه در ساعات موظف اداری به امور دامپزشكی اشتغال داشته باشند، تابع قوانین دستگاه مربوط هستند.

ماده 30- سازمان می تواند برای كمك به رفع مشكلات رفاهی و مالی اعضای كم در آمد و خسارت دیده از طریق تشكیل صندوق تعاون و رفاه از آنان حمایت كند.
تبصره– اساسنامه صندوق و آیین نامه چگونگی پرداخت وام و حمایتهای مالی توسط شورای مركزی تهیه و به تصویب می رسد.

ماده 31- اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون از محلهای زیر تامین می شود.
1- حق عضویت پرداختی از سوی اعضاء
2- هدایا و كمك های اشخاص حقیقی و حقوقی
3- كمك های اختیاری دولت

قانون فوق مشتمل بر سی و یك ماده و بیست و سه تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ هجدهم آبان ماه یكهزارو سیصدو هقتادو شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1376/08/28 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

علی اكبرناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی

دکمه بازگشت به بالا